logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Ventspilī,

2021.gada 24.februārī                                                                                                Nr. 1/12-20 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

 I. Vispārīgie jautājumi

 1. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija ) ir Ventspils pilsētas domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde) padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie normatīvie akti, Izglītības pārvaldes pieņemtie lēmumi un rīkojumi, un šis nolikums.
 3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs, simbolika, noteikta parauga veidlapa.
 4. Skolas reģistrācijas numurs LR Uzņēmuma reģistrā 40900005791, izglītības iestāžu reģistrā 3219903101.
 5. Skolas juridiskā adrese: Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV – 3601, skolas tīmekļa vietnes adrese: vv1g.lv un e-pasta adrese : gimnazija@ventspils.lv
 6. Dibinātāja juridiskā adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV – 3601.

 II. Darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi

 1. Ģimnāzijas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības un vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu, kā arī izveidot izglītojamo par personību ar augstu intelektuālo, emocionālo un uzvedības kultūru.
 2. Ģimnāzijas darbības pamatvirzieni ir izglītojoša un audzinoša darbība.
 3. Ģimnāzijas uzdevumi:
 • īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
 • nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
 • veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
 • sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi, pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus un atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
 • izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi, pozitīvu izglītojošo darbu, informācijas apmaiņu un psiholoģiski pedagoģiskas palīdzības sniegšanu;
 • nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
 • izvēlēties izglītošanas darba formas un metodes, novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību;
 • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai piešķirtos finanšu resursus.
 1. Ģimnāzija sadarbībā ar Izglītības pārvaldi veic Reģionālā metodiskā centra funkcijas un piedalās pedagogu tālākizglītības organizēšanā.
 2. Ģimnāzija organizē un īsteno izglītojošus un kultūras pasākumus vecākiem un sabiedrībai.

 III. Īstenojamās izglītības programmas

 1. Izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir izglītības programmas. Pedagogiem ir tiesības izstrādāt dažādas izglītības programmas atbilstoši IZM paraugiem, kuras tiek licencētas un akreditētas likumā noteiktā kārtībā.
 2. Ģimnāzija īsteno šādas licencētas vispārējās izglītības programmas:
  • Pamatizglītības otrā posma(7.-9.klase) izglītības programma ,izglītības programmas kods 23011111;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011;
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, programmas kods 31013011;
  • vispārējās vidējās izglītības programma, izglītības programmas kods 31016011;
 3. Pedagogiem ir tiesības izmantot mācību priekšmetu paraugprogrammas vai atbilstoši mācību priekšmeta standartam izstrādāt savu mācību priekšmetu programmas, kuras tiek apstiprinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 4. Ģimnāzija var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības vai citas izglītības programmas.
 5. Izglītības ieguves valoda ir valsts valoda.

 IV. Izglītības procesa organizācija

 1. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, kā arī citi Ģimnāzijas iekšējie normatīvie akti.
 2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka Ģimnāzijas direktors.
 3. Izglītojamo uzņemšana Ģimnāzijā notiek atbilstoši Vispārējās izglītības likumam, Ministru kabineta noteikumiem un licencētajām un īstenotajām izglītības programmām. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā atbilstoši “Izglītojamo uzņemšanas kārtībai”, apstiprinātai pilsētas domes Izglītības komisijā.

Ģimnāzijā atveramo 7.un 10. klašu komplektu skaitu un minimālo skolēnu skaitu klasē nosaka Dibinātājs.

 1. Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
 2. Ievērojot Ģimnāzijas pedagoģiskās padomes (turpmāk – Pedagoģiskā padome) ieteikumu un saskaņojot ar izglītojamā vecākiem, nepieciešamības gadījumā izglītojamais var tikt pārcelts mācīties uz citu vispārējās izglītības programmu vai paralēlklasi.
 3. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. Ģimnāzijas darba dienas organizāciju nosaka Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi.
 4. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Izglītojamo maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.
 5. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo Ģimnāzijas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts.
 6. Mācību priekšmetu stundu saraksts:

25.1.ietver pamatizglītības otrā posma (7.– 9.klase) un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plānos nosauktos mācību priekšmetus un klases audzinātāju stundu (klases stundu);

25.2.ir pastāvīgs visu semestri;

25.3.neietver fakultatīvās un individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuras tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu un izglītojamo intereses, un kurām tiek veidots atsevišķs saraksts.

 1. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā pārrunājamās tēmas nosaka Ģimnāzijas direktora pastiprināts audzināšanas plāns.
 2. Mācību gada laikā klase var doties mācību ekskursijās, piedalīties projektos, sporta pasākumos un citos ar mācību un audzināšanas procesu saistītos pasākumos atbilstoši Ģimnāzijas darba plānam, ja tajos piedalās vismaz 50% klases skolēnu.
 3. Izglītojamo mācību darba organizācijai un vecāku informēšanai par viņu bērnu mācību sasniegumiem un norisēm tiek lietota elektroniskā skolvadības sistēma “e-klase” saskaņā ar direktora apstiprinātu e-klases lietošanas kārtību.
 4. Īpašos gadījumos skolēns vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu programmu saturu. Šajos gadījumos lēmumu pieņem Ģimnāzijas direktors, konsultējoties ar Pedagoģisko padomi.
 5. Ģimnāzijas direktors saskaņā ar Pedagoģiskās padomes ieteikumu mācību gada sākumā (līdz pirmā semestra beigām) var noteikt mācību gada nobeiguma pārbaudījumus 7., 8., 10. un 11.klasē ne vairāk kā divos mācību priekšmetos. Mācību gada nobeiguma pārbaudījumu saturam un apjomam jāatbilst kārtējā mācību gadā apgūtajai mācību priekšmeta programmai.
 6. Ģimnāzijā izglītojamo mācību sasniegumus vērtē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās..
 7. Izglītojamie īpašos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību, Pedagoģiskā padome lemj par iespēju izglītojamajam atzīt par apgūtu divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu programmu saturu.
 8. Ģimnāzijā darbojas atbalsta dienests, kas veic pedagoģiskās, sociālās, psiholoģiskās, medicīniskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu.
 9. Vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības apguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.
 10. Ar izglītības procesu saistītus jautājumus Ģimnāzijā risina Pedagoģiskā padome, kuru vada Ģimnāzijas direktors. Pedagoģiskā padome darbojas, ievērojot Vispārējās izglītības likumā noteiktās normas un saskaņā ar Pedagoģiskās padomes reglamentu, ko apstiprina Ģimnāzijas direktors. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

 V. Metodiskā darba organizācija

 1. Ģimnāzijā darbojas radniecīgu mācību priekšmetu izglītības jomas. Izglītības jomu skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina Ģimnāzijas direktors. Izglītības jomu darbs tiek organizēts, pamatojoties uz izglītības jomu reglamentu.
 2. Ģimnāzija metodisko darbu organizē atbilstoši Ministra Kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts Valsts ģimnāzijas statuss”

VI. Pedagoģiskā padome

 1. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai ir izveidota Ģimnāzijas Pedagoģiskā padome, kura darbojas saskaņā ar reglamentu.
 2. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 3. Pedagoģisko padomi vada

 VII. Pārvalde un struktūra

 1. Ģimnāzijas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 2. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts, ko apstiprina Izglītības pārvaldes vadītājs. Ģimnāzijas direktors bez atsevišķa pilnvarojuma pārstāv skolu attiecībās pret citām personām.
 3. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Ģimnāzijas direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ģimnāzijas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi. Ģimnāzijas direktors nosaka pamatprasības Ģimnāzijas direktora vietnieku profesionālajai atbilstībai, viņu pienākumus un tiesības, kas noteikti Ģimnāzijas direktora apstiprinātos amata aprakstos.
 4. Pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagogu tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 5. Citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 6. Ģimnāzijas direktoru prombūtnes laikā aizvieto direktora vietnieks izglītības jomā vai cita direktora norīkota persona.

 VIII. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 1. Izglītojamo vispārīgās tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Ģimnāzijas iekšējos normatīvajos aktos.

IX. Ģimnāzijas padome un izglītojamo pašpārvalde

 1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Ģimnāzijas padome. Ģimnāzijas padome darbojas saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā minētajām normām, kā arī Ģimnāzijas padomes reglamentu, ko izdod pati padome, saskaņojot ar Ģimnāzijas direktoru.
 2. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Ģimnāzijas vadības atbalstu izglītojamie veido pēc savas iniciatīvas. Izglītojamo pašpārvalde darbojas saskaņā ar demokrātijas principiem. Izglītojamo pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Ģimnāzijas direktora apstiprinātā  reglamentā.

 X. Ģimnāzijas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

 1. Ģimnāzija saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Ģimnāzijas nolikumā noteikto kārtību izstrādā un izdod Ģimnāzijas iekšējos normatīvos aktus:
  1. Attīstības plānu;
  2. Darba kārtības noteikumus;
  3. Iekšējās kārtības noteikumus;
  4. Ģimnāzijas padomes reglamentu;
  5. Pedagoģiskās padomes reglamentu;
  6. Izglītojamo pašpārvaldes reglamentu;
  7. Izglītības jomu reglamentu;
  8. Mācību priekšmetu programmas;
  9. Mācību gada darba plānu;
  10. Audzināšanas plānu;
  11. Mācību priekšmetu stundu un ārpusstundu nodarbību sarakstus;
  12. Skolas bibliotēkas reglamentu;
  13. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;
  14. Ģimnāzijas dokumentu aprites un arhīva pārvaldības kārtību, lietu nomenklatūru;
  15. Zinātniski pētniecisko darbu darbu izstrādes kārtību;
  16. Skolas pedagoģisko un tehnisko darbinieku amatu aprakstus;
  17. Citus normatīvos aktus vai dokumentus, ja to paredz ārējie normatīvie akti.

 XIĢimnāzijas darbības tiesiskuma nodrošināšana, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana

 1. Ģimnāzijas darbības tiesiskumu nodrošina Ģimnāzijas direktors.
 2. Ģimnāzijas darbinieku faktisko rīcību privātpersonas apstrīd Ģimnāzijas direktoram.
 3. Ģimnāzijas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas apstrīd Izglītības pārvaldes vadītājam.

 XII. Ģimnāzijas saimnieciskā darbība

 1. Ģimnāzija savu saimniecisko darbību veic saskaņā ar dibinātāja apstiprināto Izglītības pārvaldes kalendārā gada budžetu. Ģimnāzija ir patstāvīga savā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
 2. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Ģimnāzijas direktors, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, ir tiesīgs slēgt ar fiziskām un juridiskām personām līgumus par dažādu izglītības iestādei nepieciešamo preču iegādi un pakalpojumu saņemšanu, kā arī līgumus par maksas pakalpojumu sniegšanu, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu, dibinātāja apstiprinātā Izglītības pārvaldes budžeta ietvaros, kā arī ņemot vērā darījuma summas apjomu, kas noteikts ar Izglītības pārvaldes vadītāja rīkojumu.
 3. Ģimnāzijas saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta izglītības iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

 XIII. Ģimnāzijas finansēšanas avoti un kārtība

 1. Ģimnāzijas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums un citi normatīvie akti.
 2. Skolas finansēšanas līdzekļus veido:
  • valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
  • dibinātāja budžeta līdzekļi;
  • citi finanšu līdzekļi.
 3. Ģimnāzijas direktors ir atbildīgs par iedalīto līdzekļu racionālu izmantošanu.
 4. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību Ģimnāzija var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
  1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
  2. sniedzot maksas pakalpojumus atbilstoši dibinātāja apstiprinātam Izglītības pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādim;
  3. no citiem ieņēmumiem.
 5. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai normatīvajos aktos noteiktajam mērķim.
 6. Ģimnāzijas finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta – finanšu plānošanas procesu un budžeta izpildes administrēšanu nodrošina Izglītības pārvalde. Izglītības pārvalde Ģimnāzijas finanšu norēķinus veic, izmantojot Izglītības pārvaldes norēķinu kontus bankā.

 XIV. Ģimnāzijas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 1. Ģimnāziju reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 XV. Ģimnāzijas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Grozījumus Ģimnāzijas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja, Izglītības pārvaldes, Ģimnāzijas pedagoģiskās padomes vai padomes iniciatīvas , vai direktora priekšlikuma.
 2. Grozījumus nolikumā izstrādā Ģimnāzija.
 3. Ģimnāzijas nolikumu paraksta Izglītības pārvaldes vadītājs un Ģimnāzijas direktors, un tas tiek izskatīts Ventspils pilsētas domes Izglītības komisijā.

 XVICiti noteikumi

 1. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību Ģimnāzija veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
 2. Ģimnāzijai ir sava bibliotēka. Bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu Ģimnāzija veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Ģimnāzijas bibliotēkas reglamentu .
 3. Ģimnāzija nodrošina izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību, izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp, attiecībā uz higiēnas normu ievērošanu; civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
 4. Ģimnāzija atbilstoši savas darbības mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.
 5. Ģimnāzija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, informāciju par kritēriju izpildi atbilstoši Valsts ģimnāzijas statusam, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.
 6. Ģimnāzija veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas nolikumu, ko 2015.gada 15.septembrī apstiprinājis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos.
 8. Nolikums izskatīts Ventspils pilsētas domes Izglītības komisijā 2021.gada 26.februārī.

 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja /paraksts/

I.Tamane

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore /paraksts/

P.Kopmane