logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

2020./2021. mācību gads

Galvenais mērķis:

Uz skolēnu kompetenču (lietpratību) attīstīšanu vērsta mācību procesa organizēšana ,īstenojot jauno pamatizglītības un vidējās izglītības standartu     

______________________________________________________                               

Mācību gada plānojums:      

 • Mācību gads sāksies 2020. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 31. maijam (1.-9. klasei un 10.-11. klasei).
 • 9. klašu skolēniem mācības beigsies 31. maijā
 • 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2020. gada 14. maijā, bet mācību gads noslēgsies 18 jūnijā.

Skolēnu brīvdienas

 • Rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim;
 • Ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;
 • Pavasara brīvdienas 1.–12. klases skolēniem  no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam;
 • Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem - no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 CE eksāmenu sertifikātus 12.klases saņems 30.jūnijā

Izlaidumi: 

 • 9.klase -12.jūnijs
 • 12.klase -3.jūlijs

____________________________________________________________                                                                                                                          

Galvenie darbības virzieni:

 1. Izglītības kvalitātes paaugstināšana:
 • Izglītošanas procesa īstenošana kompetenču pieejā balstītā mācību saturā (Caurviju prasmju īstenošana mācību un audzināšanas procesā.)
 • Pašvadītās / patstāvīgās mācīšanas jēgpilna un produktīva organizēšana.
 • Skolēnu talantu attīstīšana un atbalsts karjeras plānošanā.
 1. Metodiskā darba organizēšana:
 • Produktīva un patstāvīga (skolotāja mērķtiecīgi virzīta) skolēnu mācīšanās stundās.
 • Skolotāju sadarbība jaunā mācību satura īstenošanā :
 • Mācību nodarbības par efektīvas, uz skolēnu kompetenču attīstīšanu vērstas mācību stundas elementiem .
 • Zinātniski pētnieciskās darbības sistēmas mērķtiecīga turpināšana skolā un pilsētā, pamatojoties uz iepriekšējā gada rezultātiem un izvērtējumu.
 • Atgriezeniskās saites nodošana un savstarpējā dalīšanās ar pieredzi.
 1. Ārpusstundu audzināšanas darba organizēšana:
 2. Skolas tradīciju kopšana.
 3. Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2021. gada jūlijā, Rīgā.
 4. gada barikāžu 30 gadu atcere 2021.gada janvārī.
 5. Karjeras izglītojošie pasākumi.

    4.Dalība projektos:

 1. Vides izglītība .
 2. Skolas soma.
 3. ERASMUS plus KA2 skolu sadarbības projekti.
 4. ESF projekts” Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 5. DigiYouth (jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām).

5.Materiāli tehniskās bāzes papildināšana, remontdarbi un renovācija:

 • Vides mūsdienīga un estētiska labiekārtošana.
 • Zāles projektora un ekrāna nomaiņa.

 

.

 


Dalīties: