logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Uzruna

24
AUG
Uzruna

Un neviens man neatņems ceļu
Zem kājām,
Es iešu to ceļu, ko gājām,
Un saukšu šo vietu par mājām.”
/I.Fomins/

Ģimnāzijas saime – bērni, vecāki, skolotāji!

  Dienu gaišās stundas aizvien sarūk, dārzos zied greznās gladiolas, košās asteres, saulainās samtenes, sārtojas āboli, un tas viss kopā liecina, ka jaunais mācību gads ir klāt.

  Manī ir sajūta, it kā vēl vakar bija 12. marts, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas lika mums visiem domāt citādāk, darīt citādāk, kļūt patstāvīgākiem, prast plānot pašiem savu laiku, būt kopā… un nebūt kopā.

  Es saku Jums, skolēni, PALDIES par uzticēšanos mums, saviem skolotājiem, par mūsu norādījumu izpildīšanu, katra darbiņa paveikšanu savu spēju un varēšanas robežās, par sekmīgu mācību gada nobeigumu! PALDIES Jums, vecāki, par to, ka radījāt saviem bērniem “miera ostu” – ne tikai “telpu” darbam, bet drošību un mīlestību, paldies, ka dažreiz bijāt mūsu vietā un palīdzējāt saviem bērniem ar padomu un pieredzi!

  Es ceru, ka visi šajā skaistajā Latvijas vasarā esam atjaunojuši spēkus un, pilni pozitīvu emociju, mācīsimies domāt un darīt vienādi – mācīt un mācīties, pielāgojoties neparedzami mainīgajai pasaulei. Latvija tāpat kā visa pārējā pasaule piedzīvo unikālu situāciju, izglītības joma – līdz šim nepieredzētus apstākļus un risinājumus.

  Kā organizēsim mēs mācību procesu jaunajā, 2020./21. mācību gadā, ievērojot gan Ministru kabineta noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai, gan IZM norādījumus mācību procesa organizācijai?

   Mājas lapā sadaļā “Covid 19 informācija” atrodas Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas “Kārtība mācību procesa organizācijai un piesardzības pasākumu īstenošanai  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā”.

Lūdzu katru no Jums izlasīt rūpīgi, apzināties savu atbildību un to, ka tikai, katram esot atbildīgam par sevi un nepārkāpjot šos noteikumus, mēs varēsim būt kopā ikdienā mācībās savā skolā.

   Mācīšanās tuvina mūs saviem sapņiem, un bez sapņiem nav nākotnes. Mūsu visu nākotne ir labāka Latvija. Vienmēr esmu teikusi, ka Jūs, bērni, esat tie, kas veidos mūsu Latviju labāku. Tāpēc mēs, skolotāji, kopā ar Jums mācīsimies padarīt mācīšanas-mācīšanās procesu interesantāku, iedzīvinot jauno mācību saturu, sagatavojot Jūs patstāvīgam un pašvadītam  mācību darbam, kurā katrs no Jums attīstītu un pilnveidotu prasmi strādāt ar informāciju, analizētu, salīdzinātu, pētītu, risinātu problēmas

   Pagājušā mācību gada noslēgumā mēs pārliecinājāmies, ka jaunās tehnoloģijas un ierīces ir aizraujošas, bet tās nevar aizvietot mūsu, skolotāju, un Jūsu, skolēnu un vecāku, savstarpējo sadarbību, uzticēšanos un produktīvu darbu klātienē.

   Taču mums jāsaprot, ka mācīšanās mūsdienu skolā  notiek ne tikai mācību klasē, bet arī mācību ekskursijās, muzeja un bibliotekārās stundās, stundās pagalmā un uzņēmumos, izglītojošās lekcijās, pulciņos un citās ārpusklases aktivitātēs. Skolēni vienmēr apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Tāpēc novērtēsim tās iespējas, ko cenšamies piedāvāt!

Kas un kādi esam mēs, sagaidot 2020./2021. mācību gadu?

   Skolēnu skaits salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu ir palicis nemainīgs – mēs esam 415 skolēni, 46 skolotāji, 13 tehniskie darbinieki. Mūsu saimei pievienojušies jauni pedagogi – matemātikas/informātikas skolotāja Santa Eglīte, vēstures skolotāja Kristīna Baltiņa, angļu valodas skolotāja Ligita Celma. Fiziku 10. klašu skolēniem mācīs mūsu absolvents Artis Aberfelds, politiku un tiešibas 12. klašu skolēniem absolvente Ieva Jurova, latviešu valodu Ilga Eglīte, korus vadīs jauna, radoša kordiriģente Agnese Korvstiļeva.

   Nesolu, ka šajā mācību gadā mums būs viegli, bet mēs  esam izvēlējušies Ventspils Valsts 1. ģimnāziju par savējo, tāpēc mācīsimies klausīties, domāt, iedziļināties,  pamatot savas izvēles un uzņemties atbildību par tām. Mēs, skolotāji, mācīsimies kopā ar Jums, palīdzēsim pārvarēt grūtības, jo grūtību pārvarēšana – tā ir atbildība. Būsim atbildīgi – katrs par sevi, par savu ģimeni, par saviem līdzcilvēkiem, par skolu.

  Vecākus aicinu uz sapratni un atbalstu, vienmēr pamanīt bērnu sasniegumus un tos uzslavēt! Lai izdodas savlaicīgi saskatīt neveiksmes un būt par galveno atbalstu to pārvarēšanā! Veidosim konstruktīvu un ieinteresētu savstarpējo sadarbību, jo tikai tā iespējams  nodrošināt drošību  atbalstu Jūsu bērniem!

   Ievērosim visi ceļa zīmi „Iebraukt aizliegts!” – ne tikai mācīsimies strādāt “slēgtā skolā”, bet arī  neļausim  Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā “iebraukt” slinkumam, kūtrumam un nelabvēlībai, bet zaļā gaisma tiktu dota centībai, radošumam, labestībai un vienotībai.

Pratīsim novērtēt to, kas mums ir dots, būsim tikpat pozitīvi, atsaucīgi un draudzīgi kā līdz šim!

Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

Uz tikšanos Zinību dienas svētkos – 1. septembrī plkst. 10.00 !

 

Direktore  Pārsla Kopmane

Dalīties: