logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas plānotās tēmas un kursu programmas 2022.gadam.

Tēma

St. skaits

Programmas mērķauditorija

Mērķi, plānotie rezultāti

Īss satura apraksts

Kontaktpersona (t.sk.publikācijai IZM mājas lapā)

1.

Mācību stundu vērošana un atgriezeniskā saite skolotāju profesionālajai pilnveidei

6

Dažādu mācību priekšmetu skolotāji (1. – 12. kl.)

Programmas dalībnieki pratīs: lietot un izmantot savā darbā jau izstrādātu mācību stundu vērošanas rubriku, ko var izmantot skolotāju profesionālajai pilnveidei skolā; pielietot dažādas atgriezeniskās saites tehnikas, ko var izmantot profesionālas sarunas īstenošanai ar skolotājiem pēc vērotām mācību stundām.

Kādi ir efektīvas (produktīvas) mācību stundas kritēriji un kā tos var novērot mācību stundā?

Kādi ir paņēmieni konstruktīvas atgriezeniskās saites sniegšanai skolotājiem par viņu profesionālo darbību pēc vērotām mācību stundām? 

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

2.

Vērtēšana mācību stundās - formatīvās vērtēšanas nozīme mācību procesā (Jēgpilna atgriezeniskā saite par mācīšanās procesu formatīvās vērtēšanas ietvaros)

4

Dažādu mācību priekšmetu skolotāji (1. – 12. kl.)

Programmas dalībnieki pratīs izvērtēt formatīvās vērtēšanas nepieciešamību mācību procesā, atbilstoši mācību stundas SR izveidot SLA. Pratīs izvērtēt ne tikai skolēnu sniegumu stundā, bet arī savu profesionālo darbību.

Kāda veida vērtēšana ir efektīva katra

skolēna izaugsmei? Vērtēšanas saistība ar

mācību procesu. Skolotāja faktors mācīšanas procesā un vērtēšanā. Ko skolēnam darīt ar saņemto atgriezenisko

saiti?

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

3.

Efektīvas, uz skolēnu kompetenču attīstīšanu vērstas mācību stundas

6

Dažādu mācību priekšmetu skolotāji               (1. – 12. kl.)

Apgūt efektīva, mūsdienīga mācību procesa elementus un praktiski izmēģināt efektīvu mācību stundu plānošanu, kas ir vērsta uz mērķtiecīgu skolēnu kompetenču attīstīšanu, izmantojot kādu no didaktiskajiem modeļiem. Programmas dalībnieki ir apguvuši atpakaļvērstās plānošanas principus.

Nodarbību laikā programmas dalībnieki apgūs praktiskus paņēmienus, kā plānot un īstenot efektīvas mācību stundas, īpašu uzmanību pievēršot efektīvas stundas elementiem: sasniedzamā rezultāta formulēšanai, atgriezeniskās saites sniegšanai, plānošanai u.c. Nodarbību laikā skolotāji praktiski izmēģinās mācību paņēmienus, un veiks profesionālu šo paņēmienu izvērtējumu (ieguvumi, riski, praktiskā pielietojamība u.c.), lai nodrošinātu šo paņēmienu efektīvu izmantošanu savās mācību stundās.

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

4.

Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai

6

Dažādu mācību priekšmetu skolotāji               (1. – 12. kl.)

Programmas dalībnieki pratīs sniegt profesionālu, uz rīcību vērstu atgriezenisko saiti skolēniem mācību procesā, izmantojot daudzveidīgas atgriezeniskās saites sniegšanas tehnikas; pratīs izvērtēt savu profesionālo darbību apgūto paņēmienu izmantošanā darbā ar skolēniem.

Klātienes nodarbību laikā skolotāji apgūs praktiskus paņēmienus, kā īstenot efektīvu un jēgpilnu atgriezeniskās saites sniegšanu un izmantošanu mācību darbā ar skolēniem, liekot uzsvaru uz individuālo kompetenču un mācību snieguma uzlabošanu. Nodarbību laikā skolotāji praktiski izmēģinās mācību paņēmienus un veiks profesionālu šo paņēmienu izvērtējumu (ieguvumi, riski, praktiskā pielietojamība u.c.), lai nodrošinātu šo paņēmienu efektīvu izmantošanu savās mācību stundās.

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

5.

Dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumu izmantošana darbā ar skolēniem

12

Dažādu mācību priekšmetu skolotāji               (1. – 12. kl.)

 

Apgūt un izmēģināt metodes un paņēmienus, kā veidot un izmantot dažādus domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumus darbā ar skolēniem un veidot pārbaudes darbus, iekļaujot tajos dažādiem domāšanas (izziņas) līmeņiem atbilstošus uzdevumus.

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt kādi ir dažādi domāšanas (izziņas) līmeņi mācību darbā ar skolēniem?

Kā atpazīt domāšanas (izziņas) līmeņus konkrētos mācību uzdevumu piemēros?

Kā veidot pārbaudes darbus skolēniem, iekļaujot tajos visiem domāšanas (izziņas) līmeņiem atbilstošus mācību uzdevumus? 

Kā veidot radošo darbu (alternatīvu pārbaudes darbu) vērtēšanas kritērijus skolēnu mācību snieguma novērtēšanai atbilstoši dažādiem domāšanas (izziņas) līmeņiem?

Kādus radošos darbu piemērus var izmantot skolēnu mācību sniegumu vērtēšanai atbilstoši dažādiem domāšanas (izziņas) līmeņiem?

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

6.

Mērķtiecīga sadarbības prasmju attīstīšana skolēniem mācību stundās

6

Dažādu mācību priekšmetu skolotāji               (1. – 12. kl.)

Programmas dalībnieki pratīs: izmantot dažādas mācību metodes un paņēmienus (mājas – ekspertu grupu, galerijas metodi u.c.) mācību satura apgūšanai un skolēnu sadarbības prasmju attīstīšanai mācību stundās; izvērtēt savu profesionālo darbību apgūto mācību metožu izmantošanā darbā ar skolēniem.

Kādi ir efektīvas skolēnu sadarbības priekšnosacījumi un kritēriji mācību stundās?

Kā īstenot produktīvas mācību stundas, izmantojot uz skolēnu sadarbību orientētus mācību uzdevumus?

Kādas ir mācību metodes un paņēmieni mērķtiecīgai skolēnu sadarbības prasmju attīstīšanai mācību stundās? 

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

7.

Vērtībās balstītu ieradumu un tikumu izkopšana izglītības procesā

6

Ventspils pilsētas un novada, Kuldīgas, Skrundas, Pāvilostas novada skolotāji

Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences vērtību un ieradumu iedzīvināšanā mācību procesā.

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt būtiskākos jautājumus par

vērtību un ieradumu izkopšanu mācību procesā. Programma izstrādāta saskaņā ar 2016.gada 15.jūlija MK noteikumiem Nr.480 Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība.

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

8.

Pedagogu sadarbības un praksē balstītas profesionālās izaugsmes iespējas

4

Vispārizglītojošo skolu vadības komandu pārstāvji (direktori, direktoru vietnieki, metodiķi)

Aktualizēt esošo pieredzi skolā pedagogu profesionālās sadarbības īstenošanā un iepazīstināt ar praksē balstītas profesionālās izaugsmes lomu pedagogu darba kvalitātes uzlabošanā.

Nodarbībās paredzēta dalīšanās pieredzē un jaunas informācijas iegūšana par pedagogu sadarbības, savstarpējas mācīšanās un praksē balstītas profesionālas izaugsmes veidiem, iespējām un lomu pedagogu darba kvalitātes uzlabošanā.  

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

9.

Skolēnu pētnieciskā darbība mācību priekšmetā ķīmijā

6

Ventspils pilsētas un novada, Kuldīgas novada skolotāji.

Programmas dalībnieki, izmantojot daudzveidīgus metodiskos paņēmienus, veidos un attīstīs skolēnos prasmi saskatīt un formulēt pētāmo problēmu, plānot pētījumu, izvērtēt un analizēt iegūtos rezultātus.

Nodarbības laikā skolotāji apgūs paņēmienus, kā pētnieciskās prasmes pielietot un integrēt starpdisciplinārā kursā Projekta darbs. Skolotāji paši izstrādās pētniecisko laboratorijas darbu, analizēs to un prognozēs skolēnu iespējamos izaicinājumus.

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

10

Jēgpilns viedierīču lietojums mācību satura apgūšanā

8

Dažādu mācību priekšmetu skolotāji

(1. – 12. kl.)

Programmas dalībnieki pratīs izmantot Kahoot, Quizlet, Padlet savās mācību stundās (var tikt mainīts pēc pieprasījuma) Programmas dalībnieki pratīs izvērtēt tehnoloģiju izmantošanas radītās priekšrocības un riskus mācību procesā.

Klātienes nodarbību laikā skolotāji apgūs IKT rīku (Kahoot, Quizlet, Padlet, Plickers U.C.) lietošanu, ko izmantot zināšanu nostiprināšanai, pārbaudei vai aktualizēšanai. Nodarbību laikā skolotāji praktiski izmēģinās piedāvātos bezmaksas IKT rīkus un apgūs to pielāgošanu savām vajadzībām.

Ieva Jurova

ieva.jurova.1g@ventspils.lv

mob.26647722

 


Dalīties: