logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas Reģionālais metodiskais centrs

Kopš 2016./2017. mācību gada Ventspils Valsts 1. ģimnāzija veic Reģionālā metodiskā centra funkcijas, piedāvājot profesionālās pilnveides nodarbības pedagogiem no Ventspils pilsētas, Kuldīgas, Alsungas, Pāvilostas un Ventspils novada, kā arī citu novadu pedagogiem atbilstoši pieprasījumam.

Reģionālā metodiskā centra ietvaros ir izstrādātas un Ventspils pilsētas Domes Izglītības pārvaldē apstiprinātas vairākas pedagogu profesionālās pilnveides programmas:

  1. Skolēnu patstāvīga mācīšanās: metodes un paņēmieni efektīva mācību procesa īstenošanai stundās.
  2. Mērķtiecīga sadarbības prasmju attīstīšana skolēniem mācību stundās.
  3. Mācību stundu vērošana un atgriezeniskā saite skolotāju profesionālajai pilnveidei.

Mācību programmu ietvaros tiek piedāvāti vairāki mācību moduļi par jautājumiem, kas ir saistīti ar skolēnu patstāvīgu, kompetenču attīstībā balstītu mācību procesu stundās. Mācību programmu piedāvājums regulāri tiek papildināts atbilstoši pedagogu profesionālās pilnveides vajadzībām un pieprasījumam.

Izglītības un zinātnes ministrijas papildus piešķirtais finansējums nodrošina iespēju mācību nodarbības pedagogiem piedāvāt bez samaksas. Tāpat Reģionālais metodiskais centrs izsniedz apliecinājumus par pedagogu piedalīšanos profesionālās pilnveides aktivitātēs (A programma).

Mācību programmu īstenošanu nodrošina Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas pedagogi vai pieaicinātie pasniedzēji, kuriem ir ilgstoša praktiskā darba pieredze attiecīgo jautājumu īstenošanā mācību stundās.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas Reģionālais metodiskais centrs piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides nodarbības, ievērojot šādus pedagogu mācīšanas un mācīšanās principus:

  1. Skolotāju pieredzē balstīta mācīšanās. Skolotājiem nodarbību laikā ir iespēja analizēt un izvērtēt savu līdzšinējo profesionālo pieredzi saistībā ar nodarbības tēmu; dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem un uzklausīt citu kolēģu viedokli saistībā ar nodarbības tēmu.
  2. Praktisko darbnīcu formāts. Skolotājiem nodarbību laikā ir iespēja praktiski izmēģināt apgūstamo mācību saturu, veicot praktiskus uzdevumus saistībā ar mācību metodēm un paņēmieniem, kas tiek apgūti nodarbību laikā (nodarbību laikā skolotāji darbojas kā skolēni).
  3. Darbības pierādījumi. Skolotājiem nodarbību laikā ir iespēja iepazīties ar gataviem skolēnu darbu vai pasniedzēju piemēriem saistībā ar nodarbības tēmu (piemēram, kā apgūstamo mācību metodi vai paņēmienu skolēni vai skolotāji jau ir izmantojuši mācību stundās).
  4. Uz rīcību vērsta atgriezeniskā saite. Skolotājiem nodarbību laikā ir iespēja iegūt atgriezenisko saiti no pasniedzēju puses par savu profesionālo darbību nodarbību laikā; uzdot sevi interesējošus jautājumus un saņemt atbildes uz tiem atbilstoši pasniedzēja kompetencei.
  5. Nodarbību izvērtējums. Skolotājiem ir iespēja izvērtēt piedāvāto mācību nodarbību saturu un organizāciju, ņemot vērā nodarbību praktisko lietderību; sniegt ieteikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem nodarbību kvalitātes paaugstināšanai.
  6. Mācību metodes daudzveidīgam saturam. Skolotājiem nodarbību laikā ir iespēja apgūt mācību metodes un paņēmienus, ko var izmantot daudzveidīga satura mācīšanai stundās dažādos mācību priekšmetos.
  7. Pārneses iespējamība. Skolotājiem nodarbību laikā ir atvēlēts laiks un iespēja plānot, kā apgūtās mācību metodes un paņēmienus viņi var izmantot savā profesionālajā darbībā mācību stundās.

Plašāku informāciju par Reģionālā metodiskā centra piedāvātajām pedagogu profesionālās pilnveides nodarbībām varat iegūt, sazinoties ar Oskaru Kaulēnu, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietnieku metodiskajā darbā (mob. 29650865; oskars.kaulens@ventspils.lv).


Dalīties: