logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Direktores Pārslas Kopmanes uzruna

22
AUG
Direktores Pārslas Kopmanes uzruna

SkolēniemVecākiem

Mīļie bērni un vecāki!

            Laikā, kad gaisā jūtama vasaras saulaino dienu izskaņa, katru gadu pārņem nostalģiska sajūta. Šo sajūtu modina kāds īpašs notikums, kas katra cilvēka sirdī un atmiņā ieņem nozīmīgu vietu neatkarīgi no vecuma. Tā ir Zinību diena – mūsu kopīgie svētki.

            Dažas dienas pirms mūsu kopā sanākšanas vēlos Jūs uzrunāt, jo gladiolu un asteru varavīksnei ir divas puses – tā svinīgā, košā, ar jaunām cerībām sēžoties skolas solā, un tā nopietnā, ja runā par skolas mērķiem un uzdevumiem, izglītību, ko tā sniedz.

            Kāds būs 2017./18.mācību gadsko tas nesīs skolai, mums visiem kopā un katram no Jums?

            1.ģimnāzijā izglītību iegūs 424 skolēni (179 skolēni  7.-9.klasēs, 245 skolēni 10-12.klasēs), strādās 43 skolotāji  un 12 skolas darbinieki.

            Ar gandarījumu varu teikt, ka mūsu skolu par savējo izvēlējies 81 desmitklasnieks, un ticu, ka pēc trim gadiem viņi visi saņems katram tik nozīmīgo izglītības dokumentu – atestātu par vidējo izglītību.

            Tradicionāli darbu jaunajā mācību gadā plānojam, pamatojoties uz iepriekš padarītā un skolas rezultātu analīzi. Skolas darbu galvenokārt raksturo izglītības kvalitāte. Vispirms vēlos teikt paldies absolventiem par mērķtiecīgu darbu, jo, izvērtējot viņu mācību sasniegumus gan gada nobeigumā, gan valsts pārbaudes darbos, esam pārliecinājušies, ka tie ir atbilstoši katra spējām un ieguldītā darba rezultātam. Arī šogad, salīdzinājumā ar kopīgajiem vidējiem rādītājiem valstī, mūsu skolas audzēkņi uzrādījuši augstākus rezultātus. Kā jau esmu teikusi vairākkārt, atliek tikai katram absolventam atrast savu vietu, kur turpināt izglītību un pierādīt savu varēšanu! Atcerieties, ka Jūs sevi varēsiet pieradīt tikai ar savu darbu!

Aicinu tagadējos 12.klašu audzēkņus pārdomāt un jau tagad izvērtēt savus nākotnes ceļus, kuru šķietami ir tik daudz, bet patiesībā nemaz nav tik viegli atrast katram savu īsto. Izanalizējiet savus mācību rezultātus pamatskolas nobeigumā, vidusskolas klasēs un atcerieties, ka, kaut arī jūs apmierina jūsu vērtējumi, varbūt ir vērts pēdējā skolas gadā veltīt mācībām vairāk laika, sevišķi tiem priekšmetiem, kuros jūs kārtosiet valsts pārbaudījumus. To saku tāpēc, ka atsevišķās specialitātēs konkurence ir tik liela, ka, neskatoties uz labi nokārtotajiem valsts pārbaudes darbu rezultātiem, budžeta vieta konkursā var tikt zaudēta.

            Paldies vēlreiz skolēniem, kuri piedalījās olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, jo, lai iegūtu godalgotas vietas novada un valsts olimpiādēs, nepietiek tikai ar to, ka bērns ir apdāvināts un ka skolotājs ir gatavs papildus darbam. Skolēnam pašam ir jāvēlas strādāt pēcpusdienās, vakaros, brīvdienās. Un, lai gan apdāvinātu skolēnu starp visiem nav maz, tomēr bieži vien par papildus mācību darbu virsroku ņem visdažādākie interešu izglītības piedāvājumi – sports, mūzika, dejas u.tml. Lepojos, ka mūsu skola šajā gadā iekļuvusi lielo skolu desmitniekā Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā. Lepojos ar Artūra Sokolovska un skolotājas Irinas Ivanes  augsto sasniegumu – bronzas medaļu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē.

            Esmu gandarīta arī par sportistu sasniegumiem. Zinu, ka regulāra nodarbošanās ar sportu prasa laiku un gribasspēku, tāpēc lepojos ar sportistiem, kuri spēj saskaņot savas prioritātes un kuriem sports netraucē produktīvam mācību darbam.

            Paldies arī koru un pūtēju orķestra dalībniekiem! Atcerieties, ka pēc trim gadiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Jūs būsiet tie, kas pārstāvēsiet savu skolu un pilsētu!

Pagājušajā mācību gadā mūsu skolā strādāja akreditācijas neatkarīgie eksperti un novērtēja darbu 7 jomās ļoti labi, ar pārliecību VV1Ģ tika akreditēta uz 6 gadiem. Tāpat priecājos par jaunās paaudzes skolotājiem, kuri uzsāka darbu mūsu skolā – kopā mēs visi īstenojam inovācijas gan vecāku iesaistīšanā kopējā darbā, gan projektu nedēļas organizācijā, gan pasākuma norisē Valsts ģimnāziju vadībai un skolēniem, gan mūsu galvenā uzdevuma – reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanā.

            Nu esam pietuvojušies 2017./18.mācību gadam.

            Izglītības kvalitāti skolā nodrošina pedagogi, mērķtiecīgi veidojot sadarbību ar skolēniem un skolēnu vecākiem. Mēs visi dzīvojam modernizētā pasaulē, mūsdienu bērni ir dzimuši un auguši kopā ar tehnoloģijām un, ņemot vērā, ka izglītības virtualizācija ir neatgriezenisks process, mēs, skolotāji, cenšamies saglabāt mūsu latviskās tradīcijas un vērtības, domājot, kā vieglāk un labāk iemācīt mūsu bērnus mācīties.

            IZM mācību satura reforma paredz, ka mūsdienīgā skolā mācību procesa centrā ir skolēns, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes un tādējādi iegūst prasmes lietot un radīt jaunas zināšanas. Laba izglītība ir nevis zināt daudz, bet gan saprast būtību un spēt zināšanas pielietot praksē. Novērst satura dublēšanos un panākt vienošanos starp mācību priekšmetiem – no pirmskolas līdz vidusskolas nobeigumam. Tāpēc arī mēs turpināsim akcentu pārbīdi no zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, piedāvājot skolēniem daudzveidīgus produktīvus uzdevumus, mācīt viņus būt par neatkarīgiem domātājiem, kuri vada savu mācīšanos un spēj par to uzņemties atbildību.

            Atbalstot IZM uzticēšanos skolām, veidojot skolu patstāvību un atbildību, es kā skolas direktore, vadot šo procesu, redzu galarezultātu – ja uzlabosies mācīšanas-mācīšanās  kvalitāte, uzlabosies skolēnu mācību darba rezultāti, uzskatot, ka  sekmīgā skolā sekmīgai dzīvei mainīgā pasaulē skolēniem joprojām ir jāiegūst pamatīgas zināšanas, viss, ko skolotājs un skolēns dara (vai nedara) klasē rada ietekmi uz skolēnu sasniegumiem un attīstību, bet pats būtiskākais – apzināties un darīt to, kas nodrošina vislielāko pozitīvo ietekmi. Mums jāstrādā tā, lai visi kopā maksimāli īstenotu katra skolēna, katras klases un visas skolas potenciālu.

            Aicinu skolēnus un vecākus iepazīties un iedziļināties gan ģimnāzijas nolikumā, gan iekšējās kārtības noteikumos, gan skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā – tie ir visnozīmīgākie  „likumi”, kas mums mūsu „valstī” – skolā, ir jāievēro.

            Ja jums, vecāki, ir kādi jautājumi vai precizējumi, esmu vienmēr atvērta sarunām, jo nav tādu problēmu, ko mēs kopīgi nevarētu atrisināt. Varat zvanīt 63622595, rakstīt parsla.kopmane@v1g.lv vai atnākt uz skolu.

            Tagad par skolas materiālās bāzes papildināšanu, ko mēs varam panākt ar Ventspils pašvaldības atbalstu. Skolas vadības uzdevums bija pakāpeniski nodrošināt katrā mācību telpā atbilstoši 21.gadsimtam nepieciešamās mācīšanas-mācīšanās iespējas, tāpēc katrā mācību telpā ir projektors un ekrāns, šogad telpas papildinās datu kameras un jaunas interaktīvas tāfeles. Ar atbildību varu apgalvot, ka rezultātā  mācību telpas iekārtotas un aprīkotas kā labākajās Eiropas skolās. Jums, bērni, atliek tikai smelt zināšanas un attīstīt savas prasmes!

            Tagad mūsu sapnis – skolas piebūves restaurācija – ir pavisam tuvu – 2018.gadā, un es ceru, ka mēs ģimnāzijas simtgadi sagaidīsim lepni par mūsu skaisto skolu!

            Mūsu mājas ir Latvija. Ventspils. Ventspils 1.ģimnāzija. Mums visiem patīk šeit dzīvot. Un mēs kopā veidojam Latvijas, Ventspils, 1.ģimnāzijas vēsturi. Latvija šogad svin 99. dzimšanas dienu. Ventspils 1.ģimnāzijai  9.decembris ir 99 gadu jubilejas svētku diena.  Tieši tāpēc mums kopā jādara mūsu darbs, lai dzīvi mūsu valstī, pilsētā un skolā padarītu labāku, lai mēs arvien priecīgāki  un mierīgāki nāktu uz skolu.  Kāda būs mūsu katra dāvana savai skolai 100 gadu jubilejā? Domāsim par to katrs un visi kopā!

            Es sveicu Jūs visus, uzsākot jauno mācību gadu, un novēlu savstarpējo sapratni un pozitīvismu  mūsu kopējās dzīves veidošanā!

            Uz tikšanos 1.septembrī plkst. 10.00!

Direktore Pārsla Kopmane

 

Dalīties: