logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

Izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

Licence

Izglītojamo skaits

Valoda

Nr.

Izdošanas datums/derīguma termiņš (no – līdz)

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma

23011111

V-8303

11.09.2015.

uz nenoteiktu laiku

186

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-8304

11.09.2015.

uz nenoteiktu laiku

75

latviešu

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

31013011

V-8305

11.09.2015.

uz nenoteiktu laiku

159

latviešu

PADZIĻINĀTA EKONOMIKAS APGUVE

PADZIĻINĀTA KULTŪRAS ZINĪBU APGUVE

PADZIĻINĀTA BIOLOĢIJAS UN ĶĪMIJAS APGUVE

PADZIĻINĀTA FIZIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS  APGUVE

PADZIĻINĀTA PROGRAMMĒŠANAS UN ROBOTIKAS APGUVE


Dalīties: