logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Ventspilī

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.pantu, 55 pantu;

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009. Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos;

Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 no 01.02.2011. Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas Nolikumu.

 1. gada 24. maijā

 

I Vispārīgie noteikumi

 

 1. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija (turpmāk – ģimnāzija) strādā pēc Nolikuma, ko apstiprinājis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos.
 2. Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir veicināt, lai ikviens izglītojamais ir patstāvīgs, uzņēmīgs, pozitīvs saskarsmē, atbildīgs, ievēro darba drošības, veselības aizsardzības, Latvijas Republikas, Ventspils pašvaldības un ģimnāzijas normatīvo dokumentu prasības.
 3. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši ģimnāzijas izglītojamiem un pedagogiem.
 4. Iekšējās kārtības noteikumi ir informatīvs dokuments izglītojamo vecākiem.

 

                                                    II  Izglītojamo pienākumi

 1. Mācīšanas – mācīšanās procesa laikā izglītojamiem jābūt izglītības iestādē.
 2. Izglītības iestādē izglītojamie tiek ielaisti 40 minūtes pirms mācību stundu sākuma.
 3. Izglītības iestādē jāierodas ne vēlāk kā 5 minūtes pirms stundu sākuma.
 4. Uz mācību stundu izglītojamiem jāierodas laikus, pēc 2.zvana jābūt gataviem darbam.
 5. Ikdienā ģimnāzijā izglītojamiem jāierodas tīrā, kārtīgā, korekti lietišķā, mācībām atbilstošā apģērbā, telpās uzturoties bez galvassegām, sporta tērpu valkājot tikai sporta stundās un sporta pasākumos.
 6. Svētku dienās (valsts svētki, skolas svētki) meitenēm jāierodas klasiskā apģērbā (melnbaltas vai zilas krāsas), zēniem tumšos uzvalkos vai tumšās klasiskās biksēs, kurpēs un baltos kreklos.
 7. Izglītojamiem jābūt līdzi mācību procesam nepieciešamie līdzekļi.
 8. Katram izglītojamam jāievēro mācību telpā sava vieta, ko noteicis klases audzinātājs vai mācību priekšmeta skolotājs, ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli, priekšnoteikumus produktīvam darbam klasē.
 1. Izglītojamiem jāatbild par savas darba vietas kārtību, tīrību, kā arī par viņam izsniegtajiem mācību līdzekļiem, grāmatām un uzticēto tehniku.
 1. Izglītojamiem jābūt atbildīgiem par izglītības iestādes inventāra saglabāšanu. Nekavējoties jāinformē pedagogs par izdarīto bojājumu. Ļaunprātīgas bojāšanas gadījumā bojājumus materiāli atlīdzina izglītojamo vecāki.
 1. Mācību telpā esošos mācību līdzekļus un informācijas tehnoloģijas izglītojamie lieto tikai ar pedagoga atļauju.
 1. Ja izglītojamais nav sagatavojies stundai vai nav izpildījis mājas darbus, tad par to jāziņo pedagogam pirms stundas sākuma.
 1. Izglītojamiem jāiepazīstina vecāki ar mācību sasniegumu un kavējumu kopsavilkumu, ko ne retāk kā 1 reizi mēnesī apkopo klases audzinātājs.
 1. Mācību stundu laikā jāievēro darba disciplīna, aizliegts traucēt citus izglītojamos un pedagogus.
 1. Mācību stundu laikā jāizslēdz skaņa mobiliem telefoniem un tiem jāatrodas skolas somā, ja tie netiek izmantoti mācīšanas mācīšanās procesā.
 2. Sporta stundās jāierodas sporta tērpā. 7.-9.klašu izglītojamiem, kuri atbrīvoti no nodarbībām sporta stundās, jāatrodas šajā laikā sporta zālē, 10.-12.klašu izglītojamie stundās var nepiedalīties. Sportistus no sporta stundām var atbrīvot ģimnāzijas direktors ar rīkojumu, pamatojoties uz treneru lūgumu. Šiem izglītojamiem jāpiedalās ieskaišu stundās.
 1. Starpbrīži paredzēti izglītojamiem atpūtai, pārējai no vienas mācību telpas uz otru. Izglītojamie ir atbildīgi par savu uzvedību.
 1. Izglītojamiem jāievēro elementārās pieklājības noteikumi izglītības iestādē un ārpus tās. Izglītojamo pienākums ir neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.
 1. Ārpus mācību stundām mācību telpās drīkst uzturēties tikai ar pedagoga atļauju vai tā klātbūtnē, sporta zāli drīkst izmantot tikai ar izglītības iestādes administrācijas atļauju, datorklases - atbildīgā pedagoga vai laboranta klātbūtnē.
 1. Izglītības iestādē un tās teritorijā nedrīkst smēķēt, lietot alkoholu, lietot, glabāt un realizēt narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, gāzes baloniņus un gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
 2. Izglītojamiem jāpiedalās izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.
 3. Izglītojamo uzvedību ģimnāzijas organizētajos pasākumos, sporta sacensībās, ekskursijās, pārgājienos reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

III Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

 1. Ģimnāzijā tiek nodrošināta izglītojamo vecāku iepazīstināšana ar Ministru kabineta noteikumiem un ģimnāzijas darba kārtību.
 2. Katru dienu priekšmetu skolotāji reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē.
 3. Ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi, vecāki par to paziņo klases audzinātājam vai direktora vietniekam izglītības jomā līdz plkst.12.00, norādot iemeslu.
 4. Izglītojamam (izņemot pilngadīgos), ierodoties skolā pēc kavētām stundām vai dienām, jāuzrāda vecāku vai ārsta rakstisks attaisnojums. Attaisnojums var būt arī telefonisks vai elektronisks no izglītojamo vecākiem.
 5. Sākoties pirmajai mācību stundai, pedagogs reģistrē neieradušos izglītojamos e-klases žurnālā.
 1. Klases audzinātājs seko savas audzināmās klases izglītojamo kavējumiem un fiksē kavējumu iemeslus e-klases žurnālā.
 2. Ja klases audzinātājam nav ziņu par iemesliem, kāpēc izglītojamais nav apmeklējis mācību stundas, viņš mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem vai aizbildņiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu.

Ja izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi, bet, pēc informācijas no vecākiem, aizgājis uz skolu, klases audzinātājs iesaista darbā sociālo pedagogu, informējot izglītības iestādes vadību.

Ja neierašanās iemeslu nav iespējams noskaidrot, klases audzinātājam darbā jāiesaista sociālais pedagogs.

 

IV Izglītojamo tiesības

 1. Mācīšanas – mācīšanās procesā izmantot izglītības iestādes telpas, iekārtas, inventāru, mācību grāmatas un līdzekļus, elektroniskos resursus.
 2. Izrādīt iniciatīvu zināšanu apguvē.
 3. Prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi, dzīvībai un veselībai drošus apstākļus, personisko mantu aizsardzību.
 4. Zināt mācību priekšmetu vielas tematisko plānojumu, t.sk., tēmu noslēguma pārbaudes darbu grafiku atbilstoši ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.
 5. Saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtējumu, kā arī uzvedības vērtējumu.
 6. Starpbrīžus izmantot atpūtai.
 7. Saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē.
 8. Izveidot izglītojamo pašpārvaldes struktūras.
 9. Saņemt informāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītošanos.
 10. Saņemt veselības un darba aizsardzības nodrošinājumu.
 11. Stundu laikā ārpus mācību priekšmetu stundām atrasties interešu izglītības, fakultatīvajās, sporta un citās individuālās nodarbībās tikai pedagogu klātbūtnē.
 12. Iesniegt priekšlikumus darba uzlabošanai un dažādošanai, sūdzības ģimnāzijas direktorei. Direktore nozīmē komisiju sūdzības izskatīšanai un 2 nedēļu laikā sniedz rakstveida atbildi sūdzības iesniedzējam. Priekšlikumus izskata ģimnāzijas padome un labo praksi rekomendē ieviešanai ģimnāzijā. (saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70.panta 2.punktu). Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt skolas kancelejā, atbilstoši 2007.gada 27.septembra Iesniegumu likumam vai ievietot anonīmi speciāli iekārtotā un visiem pieejamā vietā novietotā kastītē.

V  Mācību darba organizācija

 1. Mācību darbs norit pēc mācību priekšmeta stundu saraksta, ko sastāda direktora vietnieks izglītības jomā, pamatojoties uz:
 2. a) licencēto un akreditēto izglītības programmu,
 3. b) izglītības iestādes telpu daudzumu un piemērotību,
 4. c) izglītojamo un pedagogu interesēm, ja tās nav pretrunā ar a, b apakšpunktiem.
 5. Mācību priekšmetu stundas notiek sekojošos laikos:

   

                                                                                          

Stunda

sākas

beidzas

1.stunda

8-10

8-50

2.stunda

9-00

9-40

3.stunda

9-50

10-30

4.stunda

10-50

11-30

5.stunda

11-50

12-30

6.stunda

12-45

13-25

7.stunda

13-35

14-15

8.stunda

14-25

15-05

9.stunda

15-10

15-50

10.stunda

15-55

16-35

11.stunda

16-40

17-20

 1. Ģimnāzijā ir mācību priekšmetu kabinetu sistēma.
 2. Klases audzinātāja stundas notiek 1 reizi nedēļā, tās ir iekļautas mācību priekšmetu stundu sarakstā un audzināšanas stundas ilgums - 40 minūtes.
 1. Fakultatīvu un interešu izglītības nodarbības notiek saskaņā ar speciālu sarakstu.
 2. Siltā ēdināšana ģimnāzijā iespējama no plkst.9.00 līdz plkst.16.00

 

VI  Atzinība par panākumiem

 1. Par ļoti labu mācību darbu izglītības iestādes direktors var izteikt sekojošuatzinību:
 • mutisku pateicību;
 • rakstisku pateicību rīkojuma veidā;
 • ieteikumu ģimnāzijas padomei apbalvošanai ar “Gada balvu”;
 • citas apbalvošanas formas ( dāvinājumi, ekskursijas, pateicības vecākiem).
 1. Par ļoti labu, apzinīgu, godprātīgu mācību darbu, par sasniegumiem pilsētas, novada, valsts olimpiādēs, konkursos, par aktīvu sabiedrisko darbu, par ģimnāzijas goda aizstāvēšanu dažāda mēroga sacensībās izglītības iestādes direktors var izteikt pateicību, saskaņojot pedagoģiskās padomes sēdē.
 2. Par izciliem panākumiem novada un valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs, festivālos u.tml., izglītības iestādes direktors var ieteikt izglītojamo Ventspils pilsētas Inovācijas fondam apbalvošanai.
 3. Par izciliem, teicamiem un ļoti labiem mācību sasniegumiem izglītības iestādes direktors var ieteikt 12.klašu absolventus nominācijai “Ventspils pilsētas gada skolnieks”.
 4. Par labu mācību darbu, labu uzvedību, aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā 12.klases izglītojamie var tikt izvirzīti ģimnāzijas balvai “Lielā Cerība”.

VII    Izglītojamo atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

 1. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, neattaisnotu stundu kavēšanu, nepietiekamu mācību darbu un negatīvu attieksmi pret to, par citu izglītojamo fizisku un morālu pazemošanu, sanitāri higiēnisko normu neievērošanu, izglītības iestādes inventāra bojāšanu, spļaudīšanos, smēķēšanu, alkohola, apreibinošu vielu un ieroču lietošanu, tualetes telpu nepareizu izmantošanu c. pārkāpumiem, darbs ar izglītojamo notiek sekojoši:
 • klases audzinātāja vai priekšmetu skolotāju individuālas sarunas ar izglītojamo(paskaidrojums par neattaisnoti kavēto stundu);
 • klases audzinātāja saruna ar vecākiem telefoniski, izmantojot E-klases vai

E-pasta pakalpojumus;

 • vecāku uzaicinājums pie klases audzinātāja

         (1.ģimnāzijas veidlapa, abu pušu paraksti);

 • saruna ar izglītības iestādes direktori

(1.ģimnāzijas veidlapa, abu pušu paraksti);

 • saruna ar izglītojamo vadības grupas sanāksmē (ja izglītojamais kavējis neattaisnoti nedēļā vairāk par 3 stundām)

(1.ģimnāzijas veidlapa, ar ko tiek iepazīstināti vecāki);

 • izglītojamā un vecāku uzaicinājums uz mazo pedagoģisko sēdi

        (1.ģimnāzijas veidlapa, abu pušu paraksti, protokols);

 • uzaicinājums vecākiem un izglītojamam pie 1.ģimnāzijas vadības saņemt liecību

        (1.ģimnāzijas veidlapa, abu pušu paraksti);

 • izglītojamā personas lietas izskatīšana pedagoģiskās padomes sēdē

        (protokols);

 • Lēmuma pieņemšana par izglītojamā izdarīto pārkāpumu nodošanu izskatīšanai pašvaldībā vai par izglītojamā atskaitīšanu no skolas;
 • Lēmuma pieņemšana par Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas informēšanu un policijas informēšanu, ja izglītojamais sasniedzis 14 gadu vecumu.
 1. Izglītojamo uzvedību reglamentē Ventspils pilsētas Domes administratīvie lēmumi un MK noteikumi.

VIII   Izglītojamā rīcība, ja kādas personas rīcībā tiek saskatīti draudi savai vai citu personu drošībai

 1. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, jāvēršas pēc palīdzības pie klases audzinātāja vai ģimnāzijas administrācijas.

 Ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, pedagogs nekavējoties risina konkrēto situāciju, nepieciešamības gadījumā nodrošinot izglītojamajam speciālistu palīdzību. Sarežģītu situāciju gadījumā tiek informēta ģimnāzijas direktore, kā arī iesaistīts pašvaldības sociālais dienests.

 IX   Nobeiguma jautājumi

 1. Atzīt par spēkā neesošiem 2006. gada 17. maijā apstiprinātos iekšējās kārtības noteikumus.
 2. Klašu audzinātājiem iepazīstināt izglītojamos un viņu vecākus ar ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumiem:
  1. izglītojamos - katra mācību gada sākumā (septembrī);
  2. Jaunuzņemtos izglītojamos – vienas nedēļas laikā pēc mācību uzsākšanas ģimnāzijā;
  3. Izglītojamo vecākus – katra mācību gada pirmajā vecāku sapulcē vai ar vēstuli e klases pastā
  4. Izglītojamiem ar savu parakstu instruktāžu protokolā apliecināt, ka ir iepazīstināti ar ģimnāzijas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
 3. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt izglītojamie, vecāki, pedagogi, izmaiņas apspriež padomē un apstiprina ģimnāzijas direktore.

 

 

Ģimnāzijas direktore        P.Kopmane

Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja       A.Lācberga

/paraksts/