logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

2018./2019. mācību gads

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija - skola, kura mācās.

Galvenais mērķis:

Produktīva, uz skolēnu un skolotāju kompetenču (lietpratību) attīstīšanu vērsta mācību procesa organizēšana

“Pagātnes skola veidoja indivīdu, bet nākotnes skola – cilvēku, kas spēj strādāt grupā/komandā. Pagātnē cilvēki dabūja darbu par zināšanām, nākotnē - par prasmi izmantot zināšanas, būt elastīgam, sadarboties.

JA  SKOLOTĀJI  NESTRĀDĀS  KOPĀ (NESADARBOSIES), ARĪ SKOLĒNI NESTRĀDĀS KOPĀ. (Jim Wynn, izglītības uzņēmuma “Imagine Education” vadītājs)

“Mūsdienu jaunieši nezina pasauli bez interneta. Mums, skolotājiem, jādomā, kā izmantot klasē produktīvam darbam…, iesaistot skolēnus sadarbībā.” (Emma  Leacy Jones, Lielbritānijas IT uzņēmuma “Promethean” departamenta vadītāja)

Trīs pārbaudītas idejas uz sadarbību balstītai izglītībai - autonomija (nevis darīt, kā vajag, bet gribēt darīt…), rakstura audzināšana, izcila vide”. (Claudio Rivera, RTU profesors)

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas galvenie darbības virzieni:

 1. Izglītības kvalitātes nodrošināšana / paaugstināšana:
  1. Darba individualizācija un diferenciācija; katra skolēnu izaugsmes veicināšana, izmantojot dažādu domāšanas (izziņas) līmeņa uzdevumus mācību stundās,    
  2. Atbalsta pasākumi skolēniem,
  3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības  īstenošana; akcentējot formatīvo vērtēšanu,
  4. Skolēnu ZPD izstrādes kārtības īstenošana,
  5. Junior Achievement (mācību uzņēmumu veidošanas kvalitātes pilnveidošana),
  6. Skolēnu prasmju pilnveidošana IKT jomā atbilstoši Ventspils pilsētas izglītības koncepcijai.

2. Metodiskā darba organizēšana:

    1.Atbalsta sistēma  skolotājiem, gatavojoties jaunā mācību satura Skola 2030  ieviešanai skolā, mācību jomu pedagogu sadarbība,

 1. Pedagogu profesionālās darbības un izglītības kvalitātes paaugstināšana, mācoties vienam no otra un daloties labās prakses piemēros,
 2. Profesionālās pilnveides aktivitātes citu skolu pedagogiem Reģionālā metodiskā centra ietvaros,
 3. Sadarbība ar citām Valsts ģimnāzijām,
 4. Sadarbība ar Ventspils Augstskolu un biznesa augstskolu “Turība”,
 5. Skolu vadības komandas mācības sadarbībā LU IISC.

3. Ārpusstundu audzināšanas darba organizēšana:

 1. pasākumi “Latvijai - 100”, “VV1Ģ - 100”, iniciatīva Latvijas Skolas soma
 2. skolas tradīciju kopšana,
 3. izglītojošas lekcijas, semināri, pasākumi.

4.Dalība projektos:

 1. LU DZM IC (sadarbībā ar VISC) Skolu sadarbības tīkls - Inovatīvās pieredzes skola,
 2. Zaļā punkta skola,
 3. ERASMUS plus KA1, KA2,
 4. ESF projekts” Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 5. DigiYouth (jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām).

5.Materiāli tehniskās bāzes papildināšana, remontdarbi un renovācija:

 1. gada aprīlis -1.septembris -  remontdarbi vēsturiskajā korpusā,
 2. Mācību telpu mūsdienīga labiekārtošana.

 


Dalīties: