logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

2021./2022. mācību gads

 • Mācību gads sāksies 2021. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2022. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).
 • 9. klašu skolēniem mācības beigsies 13. maijā, bet mācību gads - 14. jūnijā.
 • 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2022. gada 13. maijā, bet mācību gads noslēgsies 21. jūnijā.

Skolēnu brīvdienas

 • Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
 • Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
 • Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem - no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam;
  • 12. klases skolēniem - no 2021. gada 21. līdz 21. martam.
 • Vasaras brīvdienas 1.– 8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem - no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

IZM virsmērķis:

Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību visa mūža garumā un lai veidotu viņa spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā

 IZM  MĒRĶI :

BĒRNS , JAUNIETIS, PIEAUGUŠAIS

1.Kompetenti pedagogi un akadēmiskais personāls.

2.Mūsdienīgs un kvalitatīvs izglītības piedāvājums.

3.Atbalsts ikviena izaugsmei.

4.Efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība 

 

Izglītības darba prioritātes  Ventspils pilsētā:

1.Individualizēta un diferencēta pieeja izglītojamiem ikviena bērna un jaunieša daudzpusīgai attīstīšanai.

2.Izglītības kvalitātes paaugstināšana, balstoties uz  mācību sasniegumu un vides faktūru datu analīzi.

3.Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana.

 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas virsmērķis:

VV1Ģ -skola, kur katrs skolotājs, skolēns, vecāks jūtas piederīgs, vērtīgs, nozīmīgs un atbildīgs

                                               VV1Ģ mērķi:

 

 1. Drošas skolas nodrošināšana.
 2. Katra skolotāja atbildība par savu darbu atbilstoši Valsts ģimnāziju prasībām.
 3. Skolēnu prasmju īstenošana atbilstoši 21.gadsimta mācībām skolā.
 4. Skolotāju sadarbība jaunā mācību satura īstenošanā.
 5. Gatavošanās 2023.gada akreditācijai – pašvērtējuma ziņojuma

    izveidošana atbilstoši jaunajai izglītības iestādes darbības kvalitātes vērtēšanai.

 1. Skolas attīstības plānošana.

Metodiskā darba mērķis( tēma) : Uz skolēnu kompetenču (lietpratību) attīstīšanu vērsta mācību procesa organizēšana, īstenojot jauno pamatizglītības un vidējās izglītības standartu.

 • Diagnostikas darbi / pārbaudes darbi

VALSTS

Diagnostikas darbi 10. klasēm(latviešu valoda un matemātika)

Centralizēto eksāmenu un eksāmenu norise par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2022. gada marts, maijs, jūnijs)

PILSĒTA

7.klase- matemātika, latviešu valoda

9.klase – ģeogrāfija

11.klase – matemātika

12.klase- matemātika

Neplānoti ( par konkrētu mācību priekšmetu, atbalstu skolēniem)

SKOLA

7.klase – matemātika, latviešu valoda (septembris, maijs), 10.klase - vācu/krievu

 • Ārpusstundu audzināšanas darbs

Skolas tradīciju kopšana un skolas vērtību iedziļināšana

Pilsonības līdzatbildības audzināšana

VV1Ģ rakstu krājuma 2022 izdošana – līdz 1.maijam

Darbs projektos : Vides izglītība

Skolas soma

Karjera

ERASMUS+skolu sadarbība

 KA2 “Old places - new spaces” - Vecas telpas – jauna vide(Latvija,Lietuva, Latvija, Slovākija,Turcija )

KA2 BEAUTIFUL AS DIFERENT” - SKAISTAIS KĀ  ATŠĶIRĪGAIS(Latvija, Itālija,Spānija,) WayS - aWay from the Suburbs -Ceļš uz pilsētu (Itālija,Bulgārija, Latvija,Portugāle

 • Sadarbība ar vecākiem

Vecāku tikšanās ar klašu audzinātājiem un  skolas vadību

Vecāku dienas- 4. novembris, 7. aprīlis.

Vecāku sarunu vakari 2 x semestrī

 • Saimnieciskais darbs

Vides mūsdienīga un estētiska labiekārtošana.

Logu renovācija.

1.stāva vestibila grīdas atjaunošana

 

 

 


Dalīties: